Eindwerken
 • ARSLAN, D. Taalproblemen bij Turkse kinderen. Arslan, Dilek, 2001.
 • BAMELIS, I. Oefenen van taalvaardigheden in een type 2 klas. Tielt, KATHO Tielt, 2001.
 • BRAAMS, T., Dyslexie: een complex taalprobleem, 2005, p.159.
 • CALUWE, S., CRISTOFOLI, E., DESMEDT, A., Foré, C., HERMAN, N., VANDERBEKE, L., De taalstraat: Taalstimulering bij taalzwakke en anderstalige kinderen, Tielt, 2009.
 • COOLS, N. De 'Leervijver': vijfdelige themakoffer voor anderstalige leerlingen in het lager onderwijs. Handleiding. Kortrijk, Katho-Ipsoc, 2009.
 • CORNILLIE, K. & MASSCHELEIN, I. Aanpak van een sterk gedifferentieerde BVL-klas, type 4, opleidingsvorm 4. Tielt, KATHO Tielt - PHO, 2002.
 • DE DEYNE, E. Nederlands als tweede taal : taalondersteuning bij migrantenkinderen vanuit ervaringsgerichte activiteiten. ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, Katho-Ipsoc, 2000.
 • DE GEYNDT, I. Stotteren en andere spraak- en taalproblemen bij kinderen met het Tourette syndroom. Leuven, K.U. Leuven, 2007, P. 150.
 • DE GRAEVE, S. Identiteitsontwikkeling bij dove kinderen. Onuitgegeven verhandeling, KATHO, PHO, 2009.
 • D’HAENE, M. Beschrijvend onderzoek naar de werking van het CLB bij een hulpaanvraag over de taalontwikkeling van een kleuter. Leuven, K.U. Leuven, 2006.
 • DHERT, M. Lichaamstaal: de taal die iedereen spreekt! Torthout, 2005.
 • DEJONCKHEERE, G.Taal als springplank naar een succesvolle schoolloopbaan.: Uitwerking van taalstimulatiespellen voor eerste, tweede en derde kleuter in een basisschool.Kortrijk, Katho-Ipsoc, 2009.
 • DENOLF, L. Jongeren, jongerentaal en jeugdcultuur : een didactische beredenering van een lessenpakket Nederlands voor leerlingen 2de graad TSO.
 • DESIMPLELE, S. Taalproblemen bij multiple sclerose : onderzoek naar de bruikbaarheid van een verkort testinstrument.
 • DEMEESTERE, L. & DESMAELE, A. De taalstraat: taal op een creatieve manier stimuleren bij de jongste kleuters. Tielt, KATHO Tielt-PHO, 2009.
 • DUMORTIER, S. Omgaan met diversiteit in de kleuterklas, jaargang 2005,p.83.
 • ELSEN, K. Lessenpakket. Het bevorderen van het leer- en studeergedrag bij hoogbegaafde kinderen. Kortrijk, Katho-Ipsoc, 2009.
 • GEERTS, L. Onderwijs en taal op maat: Kansrijk samenwerken aan passend onderwijs. Vorselaar, 2008.
 • GODERIS, I. Taal en onderwijs in twee culturen: Nederlands als vreemde voertaal. Kortrijk, Katho-Ipsoc, 1996.
 • LAENEN, A. Nederlands leren als tweede taal in het basisonderwijs. Vorselaar, 2008.
 • LEJEUNE, I. Naar het middelbaar 2008-2009. Wat wil ik later worden? Kortrijk, Katho-ipsoc, 2009.
 • LERMINEZ, J. Talensensibilisering in de dorpsschool. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO, 2009.
 • PEETERS, C. Onderzoek naar het leesgedrag van jongeren tussen 16 en 18 jaar : de overgang van jeugd- naar volwassenliteratuur.
 • SANTENS, T. Samenwerking tussen het CLB en de kleuterscholen : domein taalontwikkeling. Tielt, KATHO Tielt-PHO, 2004.
 • SIX, N., De impact van een leerstoornis op het gezin: een toetsing van de theorie aan de hand van een gevalstudie, Kortijk, 2005 , p. 108.
 • STAELENS, A., Kwaliteitstoesting van de leefgroepswerking vanuit de invalshoek communicatie, taal- en geluidsopvoeding: enkele aspecten uitgewerkt in de praktijk. Kortrijk, Katho-Ipsoc, 2000.
 • TACK, J. ICT als taalstimulering. Tielt, Katho Tielt-PHO, 2005, p. 72.
 • UYTTENHOVE, M. Vroegtijdige detectie van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen in het CLB. Leuven, K.U. Leuven, 2007.
 • VAES, N. De plaats en het gebruik van gebaren(taal) binnen het geïntegreerd onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en jongeren : literatuurstudie en kwalitatief onderzoek.
 • VANDAMME W. & VANDEPLASSCHE S. Organiseren van taalklassen in de 3de graad met twee taalgroepen: thema de Europese unie. KATHO Tielt, onuitgegeven eindwerk, Tielt, 2002.
 • VANDENBUSSCHE, M., Feuerstein als gids: gemedieerd aanleren van Nederlands aan anderstaligen., Kortrijk, p.66.
 • VANDER ELST, J. Meertaligheid en taalverwerving bij jongeren uit de derde graad van het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel : foutenanalyse en interferentieondezoek.
 • VANDERHEEREN, S. Bachelorproef Abrapalabra: Dieren praten ook . Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO, 2009.
 • VANDERMEERSCH, A. Experimenteel onderzoek naar vroegtijdige detectie van het risico op dyslexie. Kortrijk, Katho-Ipsoc, 2009.
 • VANDOORNE, D., VANTHUYNE, W. Taal- en spraaktechnologie in Vlaanderen. Torhout, KATHO ReNo, 2002.
 • VAN HOEY, I. Jongeren en media : een analyse van talige behoeften.
 • VAN HOUTTE, S. Werken aan taalvaardigheid in de derde kleuterklas. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO, 2009.
 • VANNESTE, A., Op zoek naar een beeld : taal bij mensen met visuele moeilijkheden en bijkomende problemen, Kortrijk, 2001.
 • WILLE, M. De Taalstraat: De spreek- en luistervaardigheid bij anderstalige (autochtone) kleuters verhogen door hoeken taliger te maken. Onuitgegeven verhandeling, KATHO Tielt, PHO, 2009.
 • WOUTERS, M. Dyslexie ontdekken in de kleuterklas, kan dat? Ze lezen toch niet : kinderen die uitvallen op auditieve vaardigheden en oproepingssnelheid ontdekken. Hasselt, Hemelrijk, 2008, p.86.
 • WYBO, N. Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen. Torhout, KATHO ReNo, 2002.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License