Juridische Context

Over studieboxen en tutoring zegt de wetgeving weinig..

  • Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I (B.S.14.IX.2002)

Taal in meer algemenere zin in de wetgeving:

  • Gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. (De bestuurstaalwet)
  • artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs. (onderwijstaalwet)
  • Wet: verplicht nieuwkomers Nederlands te leren (inburgeringswet): Site
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License