Monografieën
 • ALONS, L., Instapcursus taal- en studievaardigheden, NCB, Ultrecht, 2002.
 • BONGAARDS, B. & SAS, J. Praktijkboek leerlingenzorg : omgaan met zorgleerlingen in de school. Wolters-Noordhoff, Groningen, 2003
 • BOUVING K. & MEUS G. Over taal gesproken: trainen in correct taalgebruik, Uitgeverij Pelckmans/De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen, 1999.
 • BRAAMS, T., Dyslexie: een complex taalprobleem. Boom, 2002.
 • BUDDINGH, C. Citaten & aforismen. Het Spectrum.
 • CHORUS, M., Spelen met prentenboeken, Rotterdam.
 • CORNELISSE, P., Taal is zeg maar echt mijn ding. Amsterdam, Contact, 2009.
 • DELFOS, M. Kinderen in ontwikkeling : stoornissen en belemmeringen. Swets & Zeitlinger, Lisse, 2003
 • DE NIJS, S., Taalprikkels. Hoeken talig bekeken. Antwerpen, De Boeck, 2009.
 • DEPESSEMIER, P., Dyslexie bij +16-jarigen: test voor Gevorderd Lezen & schijven. Antwerpen, Garant, 2009.
 • DRIEK van WISSEN, P. Het Latijn van Japan. Grammaticaleen taalkundige beschouwingen verwoord in 68 plezierdichten en ingeleid met 18 ollekebollekes. Liverse.
 • EGBERTS J. & VAN DER GIESSEN M. Communicatie … niet vanzelfsprekend: praktijkboek taaltherapie voor kinderen met contactstoornissen, Acco, Leuven, 1996.
 • ESSERS, A. Reflecterende taaldidactiek. Garant, Antwerpen, 2005.
 • ESSERS, A., KLEIJEN, R., SMEETS, J., SMITS, A., VERMEULEN, T., VERNOOY, K.,Problemen in de taalontwikkeling, Garant, p.55.
 • GAILLY A. & LEMAN J. Onderwijs-, taal- en leermoeilijkheden in de immigratie, Acco, Leuven, 1982.
 • GEERTS G, HAESERYN W. & DE ROOIJ J. (Ea.). Algemene Nederlandse Spraakkunst, ANS, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1984.
 • GOORHUIS-BROUWER,S., Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties, Bohn Staleu van Loghum, Houten, 2001.
 • GOOSENS, E., Multiculturaliteit en meertaligheid in het secundair onderwijs in Vlaanderen: onderzoek naar een succesvolle aanpak door leerkrachten. Brussel, Garant, 2009.
 • GRAUWELS, R. en DE NOOIJ, G. Omgaan met een dysfatisch kind, Draaiboek. Garant.
 • HEIJDENRIJK, M. en RIEMENS, C. Taal nog interactiever. Bazalt, Vlissingen, 2009.
 • JAPSERS J. De klank van de stad: stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie, Acco, Leuven, 2009.
 • JULIEN, M., Taalstoornissen bij meertalige kinderen, Harcourt, 2008.
 • KORDELAAR, N., Onvergetelijk, SWP, p.108.
 • KOUWENBERG, B., Zin in taal : taalhandleiding, Zwijsen, 2000.
 • KRAYER, D., Autistische stoornissen en verstandelijke beperkingen, 1998.
 • KWAKERNAAK, E., Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Bussum, Coutinho, 2009.
 • LANOYE, T., Sprakeloos, Prometheus, Amsterdam, 2009.
 • LAMBERS, k., Zelfstudiepakket verworven taalstoornissen : Akense Afasie Test: materiaal, AATZ, Antwerpen, 2006.
 • LUTTERS, J., De poetische taal van de adolescent: over de schoonheid van het anders-zijn, Antwerpen, Garant, 2009.
 • MACALLEN, A., De extra les, Christofoor, p. 246.
 • PAUS, H., Niet alleen bij taal. Taalbeleid op lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen., SLO, Enschede, 2005.
 • SALGADO, J.M. Kramers encyclopedisch businesswoordenboek in zeven talen. Het Spectrum.
 • SANDERS, E. De taal van het jaar. De nieuwe woorden en uitdrukkingen van 2003. Prometheus, 2003.
 • SCHAERLAEKENS, A. De taalontwikkeling van het kind.Wolters-Noordhoff, Houten, 2008.
 • SCHELKENS, M., Letterkabouter,Acco, 2005, p.335.
 • STRAUSS, D., VAN HELL, J., DE KLERK, A., & TORREMANS, T., Taalontwikkeling en Taalstoornissen. Theorie, diagnostiek en behandeling. Leuven, Apeldoorn, 2002.
 • VAN CRANENBURGH,B., Agnosieën, 1991.
 • VAN SANTEN, T., Het taalprobleem in België - (G)een oplossing mogelijk (?), 2002.
 • VAN STERKENBURG, P., Een kleine taal met een grote stem: hedendaagse Nederlands. Scriptum, Schiedam, 2009.
 • VERSCHUEREN, K. & KOOMEN, H. Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Garant, Antwerpen, 2007.
 • WILLE, R., Taal is gek!, Zwijsen, Meerhout, 2006.
 • WIT, X., Ondersteuning bij gedrag- en leerproblemen als leerkracht in het basisonderwijs, Nelissen, 2008, p. 152.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License