SLP

De Sociaal-Liberale Partij zal binnenkort geïntegreerd worden in Groen!, maar op de site vond ik nog kort enkele visies omtrent taal in het onderwijs die ik hieronder kort vermeld.

Binnen het deel dat over onderwijs gaat, worden in de verschillende aspecten volgende zaken over taal vermeld:

  • binnen gelijke kansen zegt de SLP het volgende:

SLP wil enerzijds het aantal tolken voor slechthorende en dove leerlingen verdubbelen en anderzijds inspanningen leveren om via taal-en spraaktechnologie de integratie en de zelfstandigheid van deze leerlingen binnen het gewoon onderwijs te optimaliseren.

  • In het deel dat voorgesteld wordt als 'een nieuwe pedagogiek voor een nieuwe eeuw', is het volgende te vinden over taal:

SLP is voorstander van een eigentijds praktijkgericht taalonderwijs waarbij reeds vanaf het basisonderwijs spelenderwijs en met aangepaste methodieken taalgevoeligheid wordt bijgebracht. Er komt meer nadruk op gesproken taal te liggen. In het secundair onderwijs wordt Frans verplicht de eerste en Engels de tweede vreemde taal. Als derde vreemde taal kunnen de leerlingen kiezen tussen Duits, Spaans of een taal die aansluit bij de culturele achtergrond van het kind. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van leraren uit andere taalgebieden en van uitwisselingsprojecten voor leerlingen. Kennis van het Nederlands is in Vlaanderen onontbeerlijk. SLP ijvert daarom voor een degelijk onderricht in standaard Nederlands, in geschreven en in gesproken vorm."

SLP wil dat de situatie van het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel op de voet gevolgd wordt en dat bijsturingen heel vlug kunnen gebeuren. Een aandachtspunt blijft de aanwezigheid van Nederlandstalige kinderen in het Brussels onderwijs. Bovendien verwacht SLP dat het NOB zich actief zal inspannen om de sociale en culturele kloof tussen ouders en school te dichten. Daartoe zal het NOB de anderstalige ouders aanmoedigen en helpen om Nederlandse taallessen te volgen. Op de vraag naar meer Nederlandstalig onderwijs in Brussel zal hoe dan ook alleen kunnen beantwoord worden door het aanbieden van meer accommodatie. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vormt immers de garantie voor een blijvende Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel."

  • Het laatste over taal is te vinden bij het deel over een toegankelijker en dynamischer hoger onderwijs:

Elke student heeft recht op een buitenlandse uitwisseling en mag die uitwisseling voorbereiden door op voorhand een taalcursus te volgen van de taal van het land of regio. Hiervoor moet niet apart worden betaald. De sturende en ontvangende instellingen sluiten op voorhand onderling protocollen af om het aantal studiepunten te honoreren en te erkennen. De studenten kunnen ter voorbereiding vragen om een rechtstreekse videoles te mogen volgen."1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License