Trefwoordenlijst
 • Afasie:Een taalstoornis, dat bestaat uit het onvermogen om letters, woorden te begrijpen en/of te produceren.
 • Agnosie: Het niet kunnen uitdrukken van zintuigindrukken.
 • Alfabetiseren: in alfabetische volgorde brengen.
 • Allochtonen: Iemand die van elders afkomstig is.
 • Anamnese: geschiedenis zoals deze o.a. uit de herinnering van de patiënt blijkt
 • Analogieën: overeenkomst die je vaststelt en die je tot uitgangspunt neemt voor een redenering of vaststelling.
 • Anomalieën: onregelmatigheid
 • Articulatorische diadochokinese: in snelle afwisseling verschillende articulaties uitvoeren
 • Atonisch: onbeklemtoond
 • Auditieve woorddiscriminatietest: een test waarbij de vaardigheid in het vaststellen van verschillen tussen spraakklanken, wordt gemeten
 • Auscultatie: het afluisteren van lichaamsgeluiden met behulp van een stethoscoop
 • BZL: Begeleid zelfstandig leren
 • Competentie: taalbeheersing
 • Conceptualisatie: conceptvorming
 • Curatief: Genezend.
 • Consensus: Overeenstemming van mening, eenstemmigheid
 • Diagnostiek: vaststellen welk onderliggend patroon, stoornis of ziekte ten grondslag ligt aan de vertoonde symptomen
 • Discrepantie: ongelijkheid
 • Drempelaudiogram: het zachtste geluid dat een persoon kan horen.
 • Dyspraxie: coördinatie-ontwikkelingsstoornis.
 • Educatie: Opvoeding, vorming
 • ESM: Ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
 • Etnografisch: Betrekking hebbend op de etnografie (beschrijvende volkenkunde)
 • FENAC: federatie van audiologische centra, het centrum voor gehoor, taal en spraak.
 • Follow- up: geregelde nacontrole van patiënten
 • Fonemen : taalklanken.
 • Grafemen: lettertekens.
 • Groninger minimum spreeknormen (GMS): beknopt instrument met minimum normen: voldoet het kind aan de minimum spreeknormen voor zijn leeftijd
 • Heuristische taalfunctie: informatie/ uitleg vragen
 • Ideationele inhoud: de inhoud staat voor ideeën
 • Idioom: synoniem voor taal.
 • Impedantiemeting: deze meting geeft u nadere info over de toestand van uw trommelvlies en de gehoorbeentjesketen in uw middenoor en kan u ook aantonen of er vocht in uw middenoor zit
 • Informatieve taalfunctie: meedelen, bevestigen, verklaren
 • Instrumentele taalfunctie: vragen, eisen, tegenspreken
 • Interactionele taalfunctie: groeten, uitnodigen, overleggen
 • Interferentie: Vermengen van dingen die op elkaar lijken.
 • Interruptie: stoornis
 • Leefloon: Een financiële tegemoetkoming aan mindervermogenden in Vlaanderen.
 • Leerportfolio: Persoonlijk dossier, waarin de leerling bewijzen van bekwaamheid en voortgang verzamelt.
 • Leesladder: Een computerprogramma dat kinderen met achterstand op vlak van lezen helpt.
 • Lingua Franca: De term 'lingua franca' verwijst naar de taal die op grote schaal als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met een verschillende moedertaal. Zo functioneert binnen Nederland en Vlaanderen het Nederlands asl lingua franca.
 • linguïstisch: taalkundig
 • logopedische therapie: onderricht in het juist gebruik van de spraakorganen en in het zuiver spreken
 • MAC-AC: Multi-Axiale Classificatie voor Audiologische Centra.
 • Medisch syndroom: ziektebeeld
 • Multiculturalisme: culturele beweging die het bestaan en de volledige deelname bevordert van een aantal verschillende etnische, raciale, godsdienstige of sociale groepen binnen de grote gemeenschap. Gebruik ‘pluralisme’ voor de filosofische theorie die meerder dan 1ultieme waarheid of waarde erkent.
 • Multidisciplinaire diagnostiek: vaststellen welke onderliggende patronen, stoornissen of ziektes ten grondslag liggen aan de vertoonde symptomen
 • Musculatuur: spierstelsel
 • Mutisme: niet kunnen of willen spreken
 • Neoliberalisme: Wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme.
 • Neurologische problematiek: problemen met betrekking tot de zenuwen
 • NT2: Nederlands als tweede taal
 • OCMW: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 • Passieve woordenschat: woorden die begrepen worden, maar nog niet productief kunnen gebruikt worden
 • Performantie: taalgebruik
 • Perinataal: kort voor en na de geboorte.
 • Persoonlijke taalfunctie: gevoelens uiten, mening geven
 • Pharynxzijwanden: de zijwanden van het gebied tussen de mond en de slokdarm
 • Pragmatiek:Het praktisch kunnen toepassen van taal.
 • Preventie: Voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.
 • Prognose: Voorspelling
 • Regulerende taalfunctie: beloven, waarschuwen, dreigen
 • Regulier onderwijs: regelmatig onderwijs, volgens een orde.
 • Remedial teacher: Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.
 • Revue: Avondvullende reeks van verschillende zang-, dans- en toneelnummers.
 • Screeningsinstrument: Hulpmiddel waarbij gestructureerde vragen gesteld worden aan ouders over de interactie tussen kind en omgeving
 • Signaleringsinstrument: hulpmiddel waarbij gestructureerde vragen gesteld worden aan ouders over het kind
 • Sociolinguïstisch: Sociolinguïstiek is de sociale taalkunde, die de taal vooral beschouwt als een communicatiemiddel tussen mensen onderling en zich dus richt op het verband tussen taal, cultuur en maatschappij.
 • Stigmatiseren: brandmerken, schandvlekken.
 • Symptomatisch: met betrekking tot een verschijnsel, onder meer van een ziektebehandeling.
 • Syntactische- en semantische aspecten: verwerving van vorm en betekenis
 • Taaluitingen (def): een spraakeenheid die door het kind zelf spontaan wordt beëindigd in zijn gesprekken
 • Tonus: spanningstoestand van een spier
 • Van Wiechen-schema: hiermee controleert de arts de ontwikkeling van het kind en kunnen eventuele problemen snel opgelost worden
 • VTO-taalsignaleringsinstrument: dit is een instrument om vroegtijdige onderkenning van taalontwikkelingsstoornissen te bekomen
 • Woordvindingsprobleem: wanner er een goed begrip van een specifiek woord, maar er problemen zijn in het snel en adequaat ophalen van een specifiek woord uit het lexicon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License