Verschenen Publicaties (1)

Koning Boudewijnstichting

Student tutoring: veel kansen in één
Over hoe tutoringprojecten een meerwaarde zijn voor tutees, maar ook voor student-tutors die de tutoring geven (2009)

Een effectenstudie bij student tutoringinitiatieven in het Vlaamse onderwijs.

• Inhoud
Kinderen en jongeren van allochtone en/of sociaal-economisch minder begunstigde afkomst hebben niet dezelfde slaagkansen en doorstroommogelijkheden als hun autochtone leeftijdsgenoten. Om deze situatie te verhelpen wordt steeds meer geopperd voor de invoering van een systeem van student tutoring, waarbij studenten uit het hoger onderwijs studieondersteuning bieden aan allochtone en/of kansarme leerlingen.
Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten weer van een effecten onderzoek bij dergelijke tutoringinitiatieven in Vlaanderen.
Hiertoe wordt in de publicatie in eerste instantie een beknopte omschrijving gegeven van de betrokken tutoringinitiatieven, zodat de lezer inzicht kan verwerven in de karakteristieken eigen aan elk project.
Het tweede en meest omvangrijke deel presenteert de effecten van student tutoring voor de tutees en de student tutors, zoals die uit de kwalitatieve en de kwantitatieve onderzoeksanalyses naar voren komen. Ook de belemmerende en bevorderende factoren worden beschreven.
In een derde deel wordt een model aangereikt voor de optimalisering van de kwaliteit van tutoringprojecten en worden een aantal aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd.
De belangrijkste conclusie uit deze effectenstudie is dat student tutoringprojecten een meerwaarde betekenen voor zowel de tutees als voor de student tutors die hen ondersteunen. Leerlingen die als tutee deelnemen aan de projecten vallen op door hun stabiele leer- en studiemotivatie en de aangehouden gehanteerde studiemethodiek doorheen het semester, waar deze duidelijk afnemen bij een controlegroep. Het zelfbeeld van leerlingen daalt gedurende het bestudeerde semester, zowel bij tutees als bij de controlegroep. Deze bevinding wordt echter niet bevestigd vanuit de kwalitatieve focusgroepen waar tutors aanhalen aan dat een verbeterd zelfbeeld net één van de veranderingen is die ze het eerst vaststellen bij hun tutees.
Bij de tutors vinden we over alle projecten heen een significante vooruitgang in tutorvaardigheden en inzicht in en het omgaan met de diversiteit in ons onderwijs.
Voorts blijken een aantal karakteristieken bevorderend dan wel belemmerend door te werken op de tutees, de tutors en andere betrokken actoren.

Hieruit kunnen een aantal kernelementen voor doeltreffende student tutoring gedestilleerd worden: het verzorgen van zowel voorafgaande vorming als permanente ondersteuning voor de tutors; het inroosteren van student tutoring in het studieprogramma van de tutors; het inbouwen van voldoende interactie tussen de tutor enerzijds en de leerkracht en het gezin van de tutee anderzijds; het aanreiken van verrijkende ondersteuningssessies voor de tutee waarbij de focus niet uitsluitend ligt op remediëring van tekorten; het vanuit een partnerschap van verschillende actoren vastleggen en expliciteren van de beoogde doelstellingen voor de tutees en de tutors en eventueel andere betrokkenen; het structureel inbedden van student tutoring en het investeren in coördinatie op het niveau van de instelling voor hoger onderwijs alsook op de partnerscholen; het inbouwen van een zekere structuur en regelmaat in het opzet van de ondersteuningssessies en het voorzien van opvolging voor de tutees na afloop van het tutoringtraject.

• Auteur(s)

Eva Sante, Ruben Hermans, Liesje De Backer en Hilde Van Keer - Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

• Bron
http://koningboudewijnstichting.be/publication.aspx?id=251866&LangType=2067

Volgende

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License