Verschenen Publicaties (2)

Tutors maken het verschil: Tutorings- en begeleidingsinitiatieven in het Vlaamse onderwijs
Belangrijkste resultaten van een onderzoek naar tutoring- en begeleidingsinitiatieven voor (allochtone) leerlingen in Vlaanderen (2008)

Reeks : Allochtone jongeren in het onderwijs

• Inhoud
Student tutoring om slaagkansen in het onderwijs te verhogen
Kinderen en jongeren van allochtone en/of sociaal-economisch minder begunstigde afkomst hebben niet dezelfde slaagkansen en doorstroommogelijkheden als hun autochtone leeftijdsgenoten. Om deze situatie te verhelpen wordt steeds meer geopperd voor de invoering van een systeem van student tutoring, waarbij studenten uit het hoger onderwijs studieondersteuning bieden aan allochtone en/of kansarme leerlingen.

Een inventaris
Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten weer van een onderzoek naar dergelijke tutoring- en begeleidingsinitiatieven in Vlaanderen. In eerste instantie worden bestaande student tutoringprojecten geïnventariseerd, zodat een beeld bekomen wordt van de omvang van het systeem in het hedendaagse Vlaamse onderwijs. Het onderzoeksrapport wil geïnteresseerden eveneens op weg helpen bij de ontwikkeling en/of implementatie van een eigen student tutoringinitiatief. Daartoe wordt een portrettenreeks gepresenteerd van elf inspirerende voorbeelden.

Een online bevraging
Daarnaast presenteert het rapport de resultaten van een online bevraging, georganiseerd onder de deelnemende tutors, tutees, leerkrachten, schoolcoördinatoren en verantwoordelijken uit het hoger onderwijs. Daarin wordt gepeild naar de gepercipieerde effecten van de ondersteuning bij de verschillende actoren, de waardering van en tevredenheid over de tutoring.

Aanbevelingen
Tenslotte wordt dieper ingegaan op factoren die belemmerend en faciliterend werken bij het uitwerken van een student tutoringinitiatief, resulterend in een aantal strategische aanbevelingen voor zowel de onderwijspraktijk als de beleidsmakers.

• Auteur(s)
Hilde van Keer en Liesje De Backer, Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

• Coëditie
Een publicatie in samenwerking met de Vlaamse Overheid.

• Bron
http://koningboudewijnstichting.be/publication.aspx?id=229338&LangType=2067

Volgende

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License